توسعه پلاگین های سطح سوم صلاحیت برای سرویس

پلاگین سطح سوم صلاحیت برای سرویس

صلاحیت ادامه سرویس (FFS) چیست؟

FFS یا صلاحیت ادامه سرویس روشی است که در آن سازه و اجزای آن برای ادامه فعالیت تخمین زده می شوند. خروجی این روش، اجازه یا عدم اجازه فعالیت دستگاه در حال استفاده است.

fitness for service فن فولاد سابین
ارزیابی سطح سوم عیوب مشابه ترک بر اساس دیاگرام FAD

ارزیابی سطح سوم عیوب مشابه ترک بر اساس دیاگرام FAD

آخرین پروژه های انجام شده FFS

از توانایی و مهارت تیم ما مطمئن شوید

ارزیابی سطح سوم و تخمین عمر باقی مانده اجزا تحت خوردگی موضعی

ارزیابی سطح سوم و تخمین عمر باقی مانده اجزا تحت خوردگی موضعی